Mr. Khaled Sabri

Mr. Khaled sabri (Secretary Sabri for Copmuters
Tel: 970-2-2421718
Fax: 970-2-2426656
email: khaled.sabri@sabriforcomputer.com